Text Size
חמישי 17 אוגוסט 2017

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

"ערך צבור" מפלה בין סטודנטים

בחודשים האחרונים מערך התשלומים בתחבורה הציבורית בישראל עבר לשיטה שנקראת "ערך צבור".

כלומר, כל נוסע שיש ברשותו כרטיס רב-קו "מטעין" סכום כסף מסוים בכרטיס, ובכל פעם שנוסעים, מתקפים את הכרטיס במכשיר ברכב, ויורדת ממנו עלות הנסיעה. לנוסעים הזכאים להנחות מסוימות, כגון נוער, סטודנטים, אזרחים ותיקים ועוד, יש אפשרות לעדכן את סטטוס הרב קו שלהם כדי לממש את ההנחה המגיעה להם. לאחר שיעדכנו את סטטוס הרב קו שלהם, ההנחה תהיה קיימת באופן אוטומטי בכרטיס, ונכנסת לתוקף עם הטענת הרב קו בנסיעות. ברצוני להתייחס לקהל יעד מסוים, סטודנטים, ולבעיה במימוש ההנחה לה הם זכאים.

ישנם הליכים בשלכות ההוצאה לפועל שמסתיימים גם עם עיקול והשתלטות על נכסיי החייב. תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל זוהי בעצם מהות הפעולה של מי שמוסמך להשתלט על נכסיי החייב. על מנת שחייב, יוכל לפרוע את חובו ולסיים את ההליכים במהירות ועל הצד הטוב ביותר. מינויו של הכונס בתיקי החייב, נועד במטרה להבטיח, כי החייב לא יעלים בדרך איזו שהיא את הנכס, כגון העברתו ללא תמורה לבן משפחה, מכירתו והעלמת הסכום ממכירתו.

לרוב, כונס הנכסים יהיה עו"ד פשיטת רגל או רואה חשבון, אשר התמנה מטעם בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל. על פי חוק ההוצאה לפועל- תשכ"ז- 1964, בסמכותו ובאחריות של הכונס, יוכל לבצע פעולות, כגון ניהול הנכס, דיווח על כל הכנסה שהניב הנכס כולל מכירתו בפועל.

חובת האמון של כונס הנכסים

חשוב לדעת, כי תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הינו חובת האמון, כגון זהירות ונאמנות, כלפי החייב והזוכה. כונס הנכסים, אינו יכול לפעול ברשלנות או שרירותיות, כי הוא מונה ע"י לשכת ההוצאה לפועל והוא הזרוע של בית המשפט . במידה וקיימת הוראה למכור את נכסיו של החייב, הפעולה תתבצע, אך ורק באישורו של ראש לשכת ההוצאה לפועל. כל הוראה שנובעת מהוראות אלה, בדבר כינוס ומכירת הנכסים, ניתנת ע"י רשם ההוצל"פ, עקב פניית אחד הנושים או בשל בקשה שהגיש כונס הנכסים.כונס הנכסים, חייב לנהל את הנכס בדרך שתפיק ממנו את המיטב, השוואה של הצעות מחיר, בדיקת הנתונים הכלכליים שמשויכים לנכס וכדומה. לחייב אין שום יכולת להשפיע על החלטות אלה היות והכונס, הינו ישות משפטית שפועלת מתוקף חוק.

התנהלות החייב בעת כינוס נכסים

על החייב לדעת כמה דברים חשובים לגבי תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל, כגון שהוא אינו רשאי לבצע כל מעשה שיהיה בו להפריע לכונס הנכסים או לתהליך של כינוס הנכס. על החייב, יש למסור בידי הכונס את כל המסמכים ואת המידע לגבי הנכס. השלב השני בהליך כינוס הנכסים היא, פרסום נכסי החייב בעיתון ומדובר במודעה.נכסים עשויים להיות נדל"ן או רכב של החייב.