Text Size
שבת 24 פברואר 2018

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

כמה שווה עובר מוקפא שנועד לפונדקאות?

עורכי  הדין  ורד  כהן  ורענן  בר-און  מייצגים, במשך עשרות שנים, בתיקים של אובדן עוברים מוקפאים, כאשר במקרה השכיח מדובר ברשלנות של המוסד הרפואי שהחזיק את העוברים וגרם, ברשלנות, להשמדתם.

על שמם של עורכי הדין בר-און וכהן נרשמו מספר תקדימים בתחום העוברים המוקפאים. התקדים הראשון ניתן בתיק בו קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את כל טענותיהם של עורכי הדין בר-און וכהן, ובפסק דינו "תימחר" בית המשפט המחוזי את "שוויו" של עובר מוקפא, אשר ספק אבד ספק הושמד. בתיקים אחרים בהם טיפלו עורכי הדין בר-און וכהן פסקו בתי המשפט השונים סכומים גבוהים לפיצויים בגין "שווי" עוברים מוקפאים שהושמדו, על אף שהסיכוי להוליד מעובר מוקפא תקין הינו כ- 10%.

ישנם הליכים בשלכות ההוצאה לפועל שמסתיימים גם עם עיקול והשתלטות על נכסיי החייב. תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל זוהי בעצם מהות הפעולה של מי שמוסמך להשתלט על נכסיי החייב. על מנת שחייב, יוכל לפרוע את חובו ולסיים את ההליכים במהירות ועל הצד הטוב ביותר. מינויו של הכונס בתיקי החייב, נועד במטרה להבטיח, כי החייב לא יעלים בדרך איזו שהיא את הנכס, כגון העברתו ללא תמורה לבן משפחה, מכירתו והעלמת הסכום ממכירתו.

לרוב, כונס הנכסים יהיה עו"ד פשיטת רגל או רואה חשבון, אשר התמנה מטעם בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל. על פי חוק ההוצאה לפועל- תשכ"ז- 1964, בסמכותו ובאחריות של הכונס, יוכל לבצע פעולות, כגון ניהול הנכס, דיווח על כל הכנסה שהניב הנכס כולל מכירתו בפועל.

חובת האמון של כונס הנכסים

חשוב לדעת, כי תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל הינו חובת האמון, כגון זהירות ונאמנות, כלפי החייב והזוכה. כונס הנכסים, אינו יכול לפעול ברשלנות או שרירותיות, כי הוא מונה ע"י לשכת ההוצאה לפועל והוא הזרוע של בית המשפט . במידה וקיימת הוראה למכור את נכסיו של החייב, הפעולה תתבצע, אך ורק באישורו של ראש לשכת ההוצאה לפועל. כל הוראה שנובעת מהוראות אלה, בדבר כינוס ומכירת הנכסים, ניתנת ע"י רשם ההוצל"פ, עקב פניית אחד הנושים או בשל בקשה שהגיש כונס הנכסים.כונס הנכסים, חייב לנהל את הנכס בדרך שתפיק ממנו את המיטב, השוואה של הצעות מחיר, בדיקת הנתונים הכלכליים שמשויכים לנכס וכדומה. לחייב אין שום יכולת להשפיע על החלטות אלה היות והכונס, הינו ישות משפטית שפועלת מתוקף חוק.

התנהלות החייב בעת כינוס נכסים

על החייב לדעת כמה דברים חשובים לגבי תפקידו של כונס נכסים בהוצאה לפועל, כגון שהוא אינו רשאי לבצע כל מעשה שיהיה בו להפריע לכונס הנכסים או לתהליך של כינוס הנכס. על החייב, יש למסור בידי הכונס את כל המסמכים ואת המידע לגבי הנכס. השלב השני בהליך כינוס הנכסים היא, פרסום נכסי החייב בעיתון ומדובר במודעה.נכסים עשויים להיות נדל"ן או רכב של החייב.