גיוס מימון לעסקים קטנים או בינוניים לא צריך להסתמך רק על המגזר הבנקאי ולא חייב לגבש תוכנית עסקית לפי שער הריבית, תנאי העמדת ההלוואה המוגדרים מראש ומגבלות הערבות העסקית שמציג מגזר זה. בישראל, קיימות מספר חלופות המתבססות על תמיכת הממשלה בעזרתן של סדרת קרנות לעסקים בינוניים וקטנים בערבות מדינה ושל תמיכת מגזר העמותות הפועל לתמיכה במגזרים מיוחדים ולפי העדפות פנימית שלו.

מאמר זה יציג סקירה קצרה על האפשרויות העומדות, בפני העסקים הקטנים בישראל ובהתבסס על המידע הזמים ברשת ובפרט מסמך רקע "בנושא סיוע לעסקים קטנים ובינוניים" שהוגש לועדת העבודה, הרווחה והבריאות שבכנסת ישראל, אתר משרד התעשייה ואתר החשב הכללי. הסקירה מוגשת כשירות לבעלי עסקים ומטעם היי-פרופיט, שירותי ניהול עסקים קטנים ובינוניים, המתמחה בליווי הגשת בקשות לקבלת הלוואות בערבות מדינה מקרנות סיוע לעסקים.

מהם בעצם עסקים קטנים?

" ... עסק קטן הוא עסק ש-90% או יותר ממנו נמצאים בבעלות פרטית , מחזור המכירות שלו הוא עד 5 מיליוני דולרים בשנה והוא מעסיק עד 50 עובדים . עסק בינוני מעסיק עד 100 עובדים, מחזור המכירות שלו עד 20 מיליוני דולרים בשנה ו-90% או יותר ממנו נמצאים בבעלות פרטית . לפי נתוני הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, כיום יש בישראל כ-400,000 עסקים קטנים ובינוניים בהם מועסקים בסך הכל למעלה מ-1,200,000 עובדים, המהווים 60% מכלל המועסקים במגזר העסקי. ...".

קרנות המעניקות הלוואות לעסקים קטנים

בנוסף לקרנות המדינה, קיימות בישראל מספר קרנות פרטיות המסייעות אף הן לעסקים קטנים ובינוניים וזאת בתלות בעמידה בתנאים השונים המיוחדים לכל קרן. מצורפת רשימת קרנות הלוואה בערבות מדינה ממשלתיות וקרנות סיוע פרטיות לנוחותכם.

 1. הקרן לעולה העצמאי שהוקמה על ידי משרד הקליטה וממומנת מתקציבו . הקרן מעניקה הלוואות של עד 35 אלף ¤ לעולים השוהים בארץ עד 10 או 15 שנים לפי ארץ המוצא .
 2. קרנות הסוכנות מעניקות סיוע לעולים חדשים ולוותיקים תושבי הארץ לפי קריטריונים גיאוגרפיים וכלכליים שונים . גובה ההלוואה המקסימאלי מקרנות הסוכנות הוא 75 אלף דולר .
 3. קרנות קורת המעניקות סיוע לעסקים קטנים ובמיוחד לעסקים הנמצאים בבעלות נשים ובמגזר הערבי בסכומים של עד 150,000 ¤.
 4. האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית מעניקה סיוע לעסקים קטנים בסכומים של עד 70,000 ¤.
 5. קרן ק .י.פ (קרן לעידוד יוזמות פרטיות) הממומנת על ידי יד הנדיב וקרן קלור , מעניקה הלוואות בסכומים של עד 25,000$.
 6. קרן הגליל, קרן שטייפמן, קרן אוריון – ירושלים וקרן בוסטון – חיפה מסייעות לעסקים באזורים גיאוגרפיים מוגדרים.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה (ידועה בשם קרן תבור)

קרן תבור לעסקים קטנים החלה לפעול בשנת 2003 ומופעלת על ידי זכיין פרטי מטעם מדינת ישראל ומשרד התעשייה. היחס בין השקעות האוצר בקרן לבין השקעות הבנקים הוא 1 ל-5 ותקציב ההלוואות הכולל של הקרן לעסקים קטנים בערבות מדינה, עומד על מאות מיליון ש"ח. הסכום המרבי שתעמיד הקרן להלוואה הוא חצי מליון ש"ח (ראו חריגים למטה). הקרן דיווחה בעבר על סכום הלוואה ממוצעת של כ-293,000 ש " ח. מנתוני עבר עולה כי כמחצית מהבקשות אושרו והעסקים קיבלו הלוואה מן הקרן ואילו ב קשתם של מעל 35% נדחו והאחרים נמצאים באחד משלבי התהליך. הליך הגשת בקשה לקרן ועד למועד לקבלת תשובתה , אמור לערוך כחודש וחצי.

תנאים ודרישות הקרן

 1. סכום מרבי להלוואה 500,000 ¤ לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 10 מיליון ¤ \ 750,000 ¤ לעסקים בעלי מחזור שנתי בתחום של 10-22 מיליון ¤.
 2. תקופת ההלוואה הנה עד חמש שנים (חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר).
 3. ריבית צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק בעת מתן ההלוואה.
 4. ביטחונות: 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה (בתאום הבנק המלווה, יש וידרשו ביטחונות נוספים בסך 25-30 אחוז מיתרת ההלוואה וכמו כן ערבויות אישיות של בעלי העסק).
 5. מחזור שנתי לעסק, של עד 22 מיליון ¤.
 6. חובות לעסק לא קיימים או שטרם הוסדרו לרשויות המס השונות.
 7. הגבלה ועיקול חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינם קיימים.
 8. לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף.

תהליך הגשת בקשה להלוואה מקרן לעסקים קטנים תבור

כאמור, רק כחמישים אחוז מהבקשות לקרן מאושרות ובהתאם לתקופת האכשרה של 6 חודשים להגשה נוספת, מומלץ מאוד להקפיד על הליך הנדרש ולהתייחס אליו במלוא הרצינות. עתידו של העסק שלכם יכול להיקבע בהגשה מוצלחת כזו.

 1. הלקוח פונה לבנק, משלם 250 ש " ח דמי טיפול, וחותם על טופס ויתור סודיות.
 2. הסניף בודק את מצב האשראי של הלקוח בבנק, ובבנקים אחרים.
  • הלקוח נדחה: הלקוח נמצא לא מתאים ולכן על העסק להמתין כחצי שנה, לפני הגשת בקשה נוספת.
  • הלקוח מאושר:
  1. הסניף פותח ללקוח תיק ומוסר ללקוח את תנאי הקרן ומפנה אותו גוף המתאם.
  2. הלקוח פונה לגוף המתאם, נרשם, ומקבל ' שאלון סיוע לעסקים קטנים'.
  3. הלקוח מגיש לגוף המתאם את השאלון המלא ואת החומר הנלווה בשלושה העתקים - שלב זה מומלץ לבצע בסיוע מומחים בהגשת בקשות מימון!
  4. כלכלן הגוף המתאם נפגש עם הלקוח. הגוף המתאם מבצע בדיקה כלכלית ומעביר את ההמלצה לבנק ולנציג ועדת ההיגוי (ועדת האשראי כוללת: נציגי הבנק, הגוף המתאם).
  5. הבנק מבצע בדיקה בנקאית לגבי הלקוח.
   • החלטה שלילית - הבקשה נדחית ולכן על העסק להמתין כחצי שנה, לפני הגשת בקשה נוספת.
   • החלטה חיובית
    1. התיק מועבר לסניף למתן הלוואה.
    2. במידה ונדרש מועברים מסמכי השקעת ההון העצמי מהסניף לאישור הגוף המתאם ומחזיר אישור תוך 3 ימים.

מקורות מידע נוספים ברשת

 1. שירותי הגשת בקשות מימון לקרנות בערבות מדינה - היי פרופיט.
 2. החשב הכללי - קרנות אשראי לעסקים.
 3. משרד התעשייה - עסקים קטנים ובינוניים.
 4. פורום קרנות סיוע לעסקים.

דעות מאמרים עקבו אחרי היי פרופיט בגוגל+