מאמר זה עוסק בהפקדות לקופות גמל בעקבות רפורמת הפנסיה מתחילת 2008.
מיגע נוסף אודות הפקדות לפנסיה, קופות גמל והחזרי מס, ניתן לקרוא באתר כספית החזרי מס.

קיימים שלושה מסלולי חסכון בתחום הפנסיה:
1. קופת גמל
2. קרן פנסיה
3. ביטוח חיים.

בתחילת שנת 2008 בוצעה רפורמה חשובה בתחום הפנסיה.
בעקבות הרפורמה הוגדרו שלושת מסלולי החסכון לפנסיה כ"קופות גמל לקצבה".
קופות הגמל לקצבה יתחלקו לשני סוגים:
1. "קופות גמל משלמות קצבה" – קופות אלה בעלי יכולת לשלם לעמיתיהן קצבה חודשית.
2. "קופות גמל לא משלמות קצבה" – קופות אלה ללא יכולת טכנית לשלם לעמיתיהן קצבה חודשית.

יש לבצע הפרדה בין כספים שהופקדו במסלולים השונים עד ל 31/12/07  לבין כספים שהופקדו מיום 01/01/08.
הרפורמה לא חלה על כספים שהופקדו עד ל 31/12/07 והתנאים שהיו קיימים עד למועד זה הן לגבי תנאי המשיכה והן לגבי המיסוי, ימשיכו לחול לגבי כספים אלה.
כספים שהופקדו במסלולי חסכון מיום ה 01/01/08 ישמשו לקניית קצבה בגיל הפרישה.
עובד אשר ירצה לבצע משיכה של סכום חד פעמי (משיכה הונית), יעשה זאת באמצעות היוון סכומי הקצבה. היוון שכזה יתאפשר רק במקרה והעובד הפורש יראה כי בידו קצבה חודשית של 3850 ¤ (קצבה חודשית מינימאלית).

על כן, עובד שפורש לפנסיה יוכל להוון סכומים שמעל הקצבה החודשית המינימלית ולקבלם כולם או חלקם כסכום חד פעמי או כקצבה.

"קופות גמל לא משלמות קצבה" – 
לא יוכלו לשלם לעמיתהן כספים בגין ההפקדות מיום 01/01/08 למעט כספי פיצויים.
על כן, עובד אשר צבר כספים בקופת גמל לא משלמת קצבה, חייב ביום הפרישה להעביר את הכספים לקופה משלמת ע"פ בחירתו לשם קבלת קצבה או לשם היוון.

קופת גמל לתגמולים:
קופות אלו הפכו משנת 2008 להיות קופות לא משלמות קצבה (יונפק להם רישיון של קופות גמל לא משלמות קצבה).
חלק מהקופות כבר פועלות על מנת לקבל רישיון של קופות משלמות קצבה.


החזר מס בגין הפקדות לקופות גמל, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים:
בעקבות הרפורמה בוטל היתרון שהיה קיים בגין הפקדות לקרן פנסיה מקיפה.
עבור ההפקדות מיום 01/01/08 בכל שלושת המסלולים, קרן פנסיה, ביטוח חיים, קופת גמל, תקנה לעמית החזר מס בשיעור אחיד של 35%.
יש לציין שבגין הפקדות למרכיב הריסק בביטוח חיים, הזיכוי במס יישאר בשיעור של 25%.
כמו כן, נקבעה תקרה אחידה בגובה ארבע פעמים השכר הממוצע, כ 30,560 ¤ לצורך מתן הטבות במס. 


מס על רווח הון:
כספים אשר התקבלו מקופת גמל משלמת קצבה אשר הופקדו משנת 2003 ועד 2007 יוטל מס בשיעור של 15% ועד 20% על רווחי הון.
בעקבות הרפורמה, כספים שהופקדו מ 01/01/08 רווחי הון יכללו בקצבה והמיסוי יהיה על הקצבה.


אובדן כושר עבודה:
בעקבות הרפורמה הוגדל שיעור הניכוי בגין פרמיות לרכישת ביטוח אובדן כושר עבודה מ 2.5% ל 3.5% משכר העובד.
קיימת תקרה בעניין זה בגובה ארבע פעמים השכר הממוצע.

ביטוח שארים:
רכישת ביטוח שארים מחוץ לקופות גמל, יינתן זיכוי עד לתקרה של 1.5% מההכנסה המזכה.