ראשון 19 ספטמבר 2021

דעות - מאמרים

במסגרת פעילות משרד המדע והטכנולוגיה* למאבק בפערים החברתיים בכלל, ובפרט בפגיעה בבסיס התשתית של עתודת כוח-אדם מדעי להמשך המובילות של מדינת-ישראל בתחומי המחקר, הפיתוח והתעשייה עתירת הידע, מקודמת תוכנית לאומית בשם 'מדעני העתיד'. מטרתה, תגבור מספר תלמידי התיכון המצטיינים בתחומי המדעים השונים ועל-ידי כך הגדלת מספר בוגרי מדעים באוניברסיטאות ובפרט בתארים מתקדמים. בשנה שעברה הקצה המשרד חמישה מליון וחצי ש"ח למימוש התכנית.

השנה, עקב הקיצוצים המשרד יכול להקצות רק מליון שאינם מספיקים למימוש תכנית חיונית זו לקידום המדעים ולצמצום הפערים החברתיים.

עקב הירידה המתמשכת במעמדה המדעי-טכנולוגי של מדינת ישראל וזאת עקב המספר ההולך ופחות של בוגרי מקצועות מדעיים בתיכונים, בתארים ראשונים וחוקרים בתארים מתקדמים בחר המשרד להפנות את מאמציו לתחום זה, הכלול בהגדרת מטרות המשרד, ולפעול לאיגום משאבים של התעשייה, האקדמיה, השלטון המקומי והמדינה ולאפשר יצירת מערכת המלווה את התלמיד מכיתה ט' (בשלב בחירת מסלול הלימודים), דרך לימודי הבגרות (בסיוע להצטיינות בבחינות הבגרות והגשת פרויקטי התמחות), תואר ראשון ועד תארים מתקדמים בהם המצטיינים מגיעים למעבדות המחקר באקדמיה או בתעשייה עתירת-הידע הישראלית. יתרה מזאת, מתפקידה של מדינת - ישראל לעודד הצטרפות של מגזרים כנשים והמיעוטים האחרים ובמיוחד אוכלוסיות הנמצאות במצב סוציו-אקונומי קשה ואשר בזכות עצמן לא יוכלו להיחלץ ממעגל העוני ובעיקר מהפיגור בתחומי ההשכלה הגבוהה.

מבנה הפרויקט כזה, שבכל שלב הוא יוזם מעורבות של התעשייה, האקדמיה והמדינה בקהילה וזאת בתרומה ישירה של תשתיות לימוד, שיעורים פרטים, חונכים ומדריכים – מצד אחד ומצד שני – מקומות תעסוקה, מקורות הכנסה וחיזוק שכבות חלשות באוכלוסיה ופתיחת אופקי תעסוקה חדשים בפניהן.

שותפים

במהלך בחינת הצרכים הלאומיים, בתחום עתודת המדענים, התברר כי הצורך נובע ממספר גורמים מרכזיים שהקצאת משאבים שלהם תאפשר מימוש התוכנית:

 1. האקדמיה – סובלת ממחסור הולך וגובר בכוח אדם איכותי למחקר בסיסי ויישומי, מצד אחד, ומתשתית מחקרית שאיננה מספקת את החוקרים הבוחרים להישאר במסגרתה ובכך גורמת לבריחת מוחות למוסדות אקדמיים ותעשייה בחו"ל. מוסדות האקדמיה השונים יוכלו לסייע בכוח אדם איכותי להוראה, תוכניות לימוד, יכולות באיתור וסיווג סטודנטים ותלמידים וחשיפת העולם האקדמי בפני ציבור התלמידים.
 2. תעשייה עתירת ידע – דורשת אנשי מקצוע מעולים, במקצועות המדעיים השונים (מתמטיקה, פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אלקטרוניקה, מדעי-המחשב וכו') וזאת במטרה לאפשר המשך פיתוח מוצרים מובילים , מצד אחד ומצד שני אנשי מחקר ופיתוח מצטיינים לגיבוש הטכנולוגיות והיכולות המציבות את התעשייה הישראלית בחזית העולמית. גופי התעשייה השונים יוכלו לסייע בתקציב, בכוח אדם איכותי להוראה וחונכות, שימוש בתשתיות הדרכה ומחקר קיימות, הקצאת מקומות תעסוקה לתלמידים וסטודנטים ושילוב כוח אדם איכותי בתוכניות קליטה פנימיות.
 3. משרד המדע, התרבות והספורט – כמי שממונה מטעם המדינה, על גיבוש מדיניות המדע וסדר העדיפות הלאומי בישראל, נדרש להוביל תוכנית לאומית המאפשרת איגום משאבים מכלל הגורמים המעורבים. כנציג המדינה, מחויב המשרד להקצות משאבים לניהול ופיקוח על הקצאת המשאבים בפרויקט עצמו ולהשתתף בתקצוב המלגות בשלבים השונים שלו.
 4. שלטון מקומי – מייצגים את אוכלוסיית היעד הזקוקה לתמיכה וחיזוק בתחומי חינוך מדעי וטכנולוגי ומאפשרת איתור וסיווגם, מצד אחד ומצד שני הקצאת משאבים ככיתות לימוד, הסעות וכו'.

מבנה

כגוף ממשלתי, מחויב המשרד להבטיח כי כלל המשאבים יוקצו באופן שוויוני למגזרים והמחוזות הגיאוגרפיים השונים. לכן, מבנה הפרויקט יוגדר ברמה הלאומית מתוך רצון להפריה הדדית של כלל המערכות – אולם, באופן מעשי, יתופעל ברמה אזורית.

 • אוכלוסיית היעד
  • פירמידת ההשכלה: בראיה הלאומית, מטרת הפעילות הנה להרחיב את פירמידת ההשכלה, על כלל השכבות הכלולות בה. החל מתלמידי התיכון למדעים, דרך לימודי תואר - ראשון ושני בהם נרכש הידע הבסיסי לתחום ההתמחות ובתואר שלישי ולימודי פוסט - דוקטורט בהם ממוצה ההצטיינות האקדמית. לשם כך, תחולק הקצאת המלגות באופן התומך במבנה הפירמידה וחלוקה יחסית שלהן לתארים המתאימים.

פרמידת ההשכלה 

  • התמקצעות: כדי לפעול על פי עקרון ההתמקצעות במדרגות הפירמידה, תינתן עדיפות לליווי אקדמי על פי תחום ההתמחות של הסטודנט וצרכי התלמיד.
  • סטודנטים:תלמידים במוסדות אקדמיים, מתחומי מדעיים נבחרים, מתואר ראשון ושני כסיוע כלכלי לשכר הלימוד.
  • תלמידים: תלמידי תיכון מכיתה ט' ועד יב'. זיהוי מוקדם של מצטיינים (בכיתות ט ו- י') והבטחת השתלבותם במסלולי לימוד מדעיים דרך סיוע ותמיכה אקדמית בלימודים והצטיינות בבגרויות. בנוסף, איתור תלמידים המעוניינים בביצוע פרויקט התמחות ולווי שלהם (ביו-טופ, פיזיקה, אלקטרוניקה וכו').
 • העדפה מתקנת
  • נשים: יום, חלקן היחסי של נשים במרבית תחומי ההתמחות המדעית הנו נמוך יחסית לחלקן באוכלוסייה. לפיכך, יופנו משאבים להגדלת מספר הנשים המעורבות בלימודי מדעים (כסטודנטיות וכתלמידות) וזאת מתוך מטרה להוציא אותן מתוך מעגל השתכרות של מקצועות מעוטי הכנסה. דגש מרכזי יושם על הפניית נשים לתחומים בהם חלקן היחסי נמוך באופן מהותי כדי להביא לאיזון המערכת.
  • מגזרי מיעוטים: אוכלוסיות כגון דרוזים, בדואים, צ'רקסים וכו' זקוקות גם הן לחיזוק דומה וזאת על-מנת לאפשר את העלאת רמת החיים במגזר כולו.
 • שיעורים פרטיים למקצועות המדעים: הרחבת 'פרויקט 1000 המלגות' לרמה הלאומית והגדלת מספר המלגאים בחלוקה גיאוגראפית ומגזרית. כל מלגאי (סטודנט מצטיין מתחום המדעים) יעביר שיעורים פרטיים בתחומי המדעי בכלל ובתחום התמחותם בפרט לתלמידי תיכון לפני בגרות וזאת מתוך מטרה להביאם להצטיינות בתחומם.
 • השתלבות סטודנטים מצטיינים בתעשייה: הקמת מערכת זיהוי והתאמה של סטודנטים מצטיינים, מהתחומים השונים, כעובדים קבועים או זמניים בפעילויות השונות של גופי התעשייה. המטרה הנה השתלבות מוקדמת בתעשייה, הבטחת תעסוקה עתידית, צבירת ניסיון, הצבת יעד ומטרה לשאיפות אישיות ומעל הכול הזרמת כסף לאוכלוסיות ואזורים נזקקים.
 • השתלבות תלמידים מצטיינים באקדמיה: היכולת לזהות סטודנטים מצטיינים, מאוכלוסיות סוציו-אקונומיות מתקשות ואחרות, תאפשר לסמן את האיכותיים ביותר מבניהם ולהכליל אותם במסלול אקדמי וזאת עוד במהלך תקופת התיכון. האקדמיה תחנוך אותם בקורסי מבוא לתחומי המדעים השונים ותעניק להם נקודות אקדמיות הנצברות לקראת התואר הראשון – אם לאחר הצבא ואם במסגרות ההצטיינות הצבאיות השונות.
 • תעסוקה, השתלמות וקירוב המדע והתעשייה לקהילה: מטרת העל של הפרויקט הנה הרחבת עתודת המדענים של מדינת-ישראל וזאת באמצעות הגדלת חשיפה והגברת המודעות. לשם כך, תתגייסנה האקדמיה והתעשייה לחשיפת המסגרות, היכולות והאתגרים בדרך של סיורי התרשמות, תערוכות ואירועי חוויה. כמו כן, תאפשר התעשייה את העסקתם של תלמידים וסטודנטים במסגרות השונות שלהם (עבודות קיץ, סייעי מעבדות, מתמחים וכו') ובכך תסייע למצבם הכלכלי, תאפשר להם להשתלם במקצוע העתיד שלהם ולמעשה תאפשר הזרמת כספים לשכבת אוכלוסייה מתקשה.

לסיכום: לתכנית מדעני העתיד יש חשיבות רבה ביותר לשקם ולשמר את עתודת המדענים הישראלים אשר בלעדיהם תתקשה האקדמיה ותעשיית היי-טק הישראלית להתקיים. מעבר לכך, באמצעותה נקדם אלפי סטודנטים ותלמידים משכונות המצוקה ונעודד אותם לבחור במקצועות המדע והטכנולוגיה המאפשרים להם השתכרות טובה יותר.

---------------------------------------------------------------------------------

* הבהרה: מסמך זה נוסח וגובש על ידי, במסגרת תפקידי במשרד המדע - התרבות והספורט ותרם למימוש התוכנית בהצלחה מרובה. הנוסח והפרסום הנם על דעתי בלבד ואינם מייצגים את משרד המדע לכול דבר ועניין.