Text Size
רביעי 28 ספטמבר 2016

... מאמרים וטורי דעה

המלצת היום

תוכנית שימור מבנים בתל אביב - פסולה מעיקרה

הייתי רוצה להודות לוועדה הארצית שבראשה עמדה הגב' קוטב, על ההחלטות הנוקשות בגין העררים שהוגשו לתוכנית השימור מבנים בתל אביב. הוועדה לא קיבלה כל ערר שהוגש בפניה, ולא היה כל ניסיון למצוא פתרון לפלונטר שבתוכנית השימור המוזרה הזו. כך שבעזרת ההחלטות השגויות הללו – התוכנית הזו פשוט לא תבוצע כלל - ומכאן "שימור – שמום".