Text Size
רביעי 22 ינואר 2020

דעות - מאמרים

חברה, פוליטיקה וכלכלה

מאמרים, טורי דעה וניתוחים בנושאי חברה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, מדינה, סדר היום ועוד.


מערכת האתר, תשמח לקבל הפניות והמלצות לפרסום.

לקצץ בשכר נבחרי הציבור

במציאות הישראלית הטעונה והמורכבת, כל עת אינה אלא שוב עת מלחמה וסכנת נפשות. בעת שכזאת, כל פנייה לפטרונים כמר גאידמק ושאר נציגי רובין הוד העשירים, שליבם רחב וטוב, אינה מזיקה, אך היא מעט פתטית!

המשך קריאה: לקצץ בשכר נבחרי הציבור

למי לא צילצלו הפעמונים !!! מפגש ההון ( הבנק ) עם השלטון ופקידיו

ישנם כאלה שחושבים שטובת הציבור קודמת לכל, וישנם כאלה שחושבים ביקר על העתיד שלהם.

המצב מחמיר כאשר אנו מרבים למצוא כאלה שהיו משרתי ציבור, וכיום הם משרתם הנאמנים של בעלי ההון ושלוחותיו ( בנקים, חברות ביטוח, וכו' ).

המשך קריאה: למי לא צילצלו הפעמונים !!! מפגש ההון ( הבנק ) עם השלטון ופקידיו

דמוקרטיה באינטרנט

חיבור אקדמי, המציג תיאוריה לגבי דמוקרטיה והבעיות הניצבות לפניה במאה העשרים ואחת, את הבסיס למהפכת התקשורת הפיזית ואת מאפייני קיום דמוקרטיה ברשת האינטרנט. יעשה ניסיון להצביע על עצם התהליך המתהווה ועל אפשרויות התפתחות שלו.

המשך קריאה: דמוקרטיה באינטרנט

דילמת כר המרעה המשותף

דילמת כר המרעה המשותף מציגה תסריט בו פרטים מתחרים על ניצול מרבי של משאב משותף , תוך פגיעה בכמות, איכות וזמינות המשאב לשאר הפרטים החולקים אותו. הדילמה הוצגה לראשונה על ידי גארט הרדינג (Garret Hardin) בהרצאה שנתן בשנת 1968[1] ובה פותחה לראשונה התשתית להתמודדות עם הבעיה המרכזית הניצבת בפני כלים של דמוקרטיה באינטרנט וההשלכות של יישום דמוקרטיה ישירה ככלי מרכזי בחיי קהילה ומדינה דמוקרטית.

המשך קריאה: דילמת כר המרעה המשותף

דה הרטוך ועריצות הפקידות

אז מה היה לנו?

פקיד, שהוא משפטן ומגן הצדק בעיני עצמו - מכה נבחר ציבור שכדרך חיים מקלל ומקלס.

טוב לא יכול לצאת מזה. אז בכל זאת מי צודק?

המשך קריאה: דה הרטוך ועריצות הפקידות

דמוקרטיה, קהילה, מדינה

על הדמוקרטיה בתרבות המערבית והמתח שבין חופש ושיוויון, ליברליזם, שעס ופילוג, קהילות בתוך ומחוץ למדינה ועל דגם ההסכמה (קונסציונאלי,Consociational) המביא איזון בין הגורמים השונים.

המשך קריאה: דמוקרטיה, קהילה, מדינה

תורת הקיומיות - אקזיסטנציאליזים

על ההגות הקיומית - אקזזיסטנציאליזם, ז'אן פול סארטר והמחשבה המדינית המערבית והמתח שמביאות האחריות, בחירה, חירות והשלכי עבר ועתיד.

המשך קריאה: תורת הקיומיות - אקזיסטנציאליזים